Brukerbetingelser og -vilkår

Vilkår for generell bruk av Kasko.no og for inngåelse av forsikringsavtale

1. BESKRIVELSE AV TJENESTEN OG GENERELLE VILKÅR

Kasko.no er en sammenlignings- og distribusjonstjeneste for private forsikringsprodukter drevet av Kasko Norway AS (heretter betegnet som Kasko). Tjenesten henter priser og vilkår på forsikringer, basert på opplysningene du selv oppgir eller bekrefter, direkte fra de ulike forsikringsselskapene Kasko samarbeider med. Tjenesten tilbyr også sine brukere å etterspørre tilbud over telefon og/eller epost fra forsikringsselskaper og -agenter i de tilfeller hvor pris ikke er tilgjengelig online. Merk at forsikringsselskapene og -agentene Kasko samarbeider med ikke er pliktige til å besvare forespørsler om tilbud som kommer gjennom tjenesten.

Tjenesten skal brukes i henhold til norsk lov og du er selv ansvarlig for å sørge for at du alltid oppgir korrekte opplysninger i forbindelse med sammenligning av tilbud på forsikring og eventuelt videre kjøp av forsikring. Kasko er ikke ansvarlig for feil i priser eller vilkår som følge av uriktige oppgitte opplysninger, feil i IT-løsninger eller som følge av feil hos forsikringsselskapene eller -agentene. Brukere av tjenesten er selv ansvarlige for å kontrollere alle opplysninger angående vilkår oppgitt på Kasko.no mot vilkårene de ulike selskapene oppgir på egne nettsider og i egne forsikringsdokumenter. Prisene og vilkårene som fremkommer i tjenesten før endelig avtale om kjøp av forsikring er gjort er ikke bindende.

Ved å akseptere vilkårene bekrefter du også at Kasko har gitt deg tilgang til vilkår, alternative dekningsformer det gitte selskapet tilbyr samt betingelser og egenskaper ved valgt forsikringsprodukt, gjennom våre produktsider på Kasko.no eller ved henvisning til forsikringsselskapenes egne nettsider, før endelig avtaleinngåelse.

Det er ikke lov å bruke tjenesten til å hente inn forsikringstilbud på vegne av andre enn personer i egen husholdning, og informasjon og prisdata funnet på sidene våre skal under ingen omstendigheter systematisk lagres, eller brukes til kommersielle formål. Brukere har kun lov til å kjøpe forsikring på egne vegne og eventuelt samboer/ektefelle sine vegne. Eventuelt misbruk av tjenesten vil politianmeldes, og misbruker vil holdes erstatningsansvarlig for alle tap Kasko vil kunne lide.

Dersom du velger å kjøpe en forsikring gjennom Kasko.no vil du inngå en bindende forsikringsavtale med valgt Forsikringsselskap via Kasko Norway AS, Inkognitogaten 30, 0256 OSLO, org.nr. 899 069 722. Dette dokumentet beskriver videre Kasko sine vilkår for kjøp av forsikring og bruk av tjenesten, herunder ditt uttrykkelige samtykke til behandling og formidling av dine personopplysninger til valgt Forsikringsselskap, som beskrevet nærmere i vår personvernserklæring.

2. FORUTSETNINGER FOR INNGÅELSE AV FORSIKRINGSAVTALE GJENNOM TJENESTEN

Kasko innhenter bindende tilbud fra forsikringsselskapet. Det kan likevel forekomme en prisjustering i forhold til den prisen du har fått på Kasko, eller at du ikke får tegnet forsikringen fordi:

 • Det er gitt feil opplysninger
 • Du er oppsagt eller skylder forsikringspremie til et annet forsikringsselskap
 • Kjøretøyet ikke er en norskregistrert person-/varebil som er i privat bruk og privat eie
 • Bilen er en russebil eller veteranbil
 • Bilen er ombygd
 • Forsikringstaker er en annen enn bilens eier
 • Bilen er leaset
 • Bilen har en totalvekt på mer enn 3500 kilogram
 • Bilen brukes til ikke-private formål. F.eks. som budbil, utleiebil, drosje, trafikkskolebil eller inngår i annen næringsvirksomhet.
 • Du har lån med pant i bilen
 • Du har hatt skader som har medført utbetaling på forsikring siste 3 år
 • Det er oppgitt uriktige opplysninger om bonus

Har du allerede inngått en forsikringsavtale via tjenesten, og du ikke kan godta en eventuell prisøkning som følge av ovennevnte, må du eventuelt benytte deg av angreretten, som beskrevet i avsnitt 4.

3. EN FORSIKRINGSAVTALES PARTER OG KUNDEFORHOLD

Kasko er ikke part i forsikringsavtalen som inngås mellom deg og valgt forsikringsselskap. Kasko opptrer som forsikringsagent, og har fullmakt fra forsikringsselskapet til å inngå en bindende avtale med deg på deres vegne under forutsetningene som ligger i disse avtalevilkårene og den tekniske løsningen på Kasko. Ved eventuelt skade og krav skal dette rettes direkte mot det relevante forsikringsselskapet.

4. ANGRERETT FOR INNGÅTT FORSIKRINGSAVTALE

Som kjøper av forsikring direkte gjennom Kasko.no har du angrerett ved kjøp av forsikring i henhold til Angrerettloven § 34. Angrefristen ved kjøp av skadeforsikring, inkludert bilforsikring, er 14 dager etter at avtalen er inngått med relevant forsikringsselskap. Ved bruk av angreretten benyttes skjema for angrerett som sendes elektronisk av ditt nye forsikringsselskap, eller ved å kontakte forsikringsselskapet direkte. Ved bruk av angreretten har forsikringsselskapet rett til eventuelt å kreve betaling for tjenester som faktisk er levert, typisk at forsikringen har vært aktiv i en periode forut for bruk av angreretten, jf. Angrerettloven.

Mer om Angrerettloven finner du her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27

5. OM BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER HOS KASKO, FORSIKRINGSSELSKAPER OG FORSIKRINGSAGENTER

For at Kasko skal kunne bistå med innhenting av tilbud fra forsikringsselskaper og/eller forsikringsagenter, samt kunne tilrettelegge for at du kan inngå avtale med et forsikringsselskap om forsikring, er det nødvendig at du oppgir personopplysninger som er angitt i søknadsskjema. Det kan også være nødvendig at Kasko innhenter informasjon fra eksterne kilder som for eksempel Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV). Du vil bli bedt om å kontrollere og bekrefte opplysningene.

For at Kasko skal kunne bistå med innhenting av tilbud er det nødvendig at opplysninger om deg og de aktuelle objektene som skal forsikres oversendes forsikringsselskaper og forsikringsagenter vi samarbeider med. For bindende tilbud, samt tilrettelegging for avtaleinngåelse med et gitt forsikringsselskap er det også nødvendig å oversende fødsels- og personnummer samt øvrige kontaktdetaljer.

Kasko ved daglig leder opptrer som behandlingsansvarlig for behandlingen som nevnt over.

Ved enkeltvis avgitte samtykker kan du gjennom tjenesten etterspørre tilbud over telefon og/eller epost fra ett eller flere forsikringsselskaper og -agenter Kasko samarbeider med. Gitt et slikt samtykke sendes dine opplysninger til den navngitte parten samtykket gjelder for slik at parten kan utarbeide tilbud. Denne parten er behandlingsansvarlig for mottatte opplysninger og plikter å slette dine personopplysninger etter endt tilbudsprosess, med mindre det etter personopplysningsloven finnes grunnlag for videre behandling. For mer informasjon om denne behandlingen ber vi om at du tar kontakt med det aktuelle forsikringsselskapet eller -agenten.

Dersom du velger å inngå en avtale om kjøp av forsikring gjennom Kasko, vil det ved avtaleinngåelsen opprettes et kundeforhold mellom deg og valgt forsikringsselskap. Informasjonen som du har oppgitt i søknadsskjemaet må oversendes til forsikringsselskapet eller dets representant for registrering, inngåelse av avtale og oppfølging fra forsikringsselskapet.

Ved å akseptere disse vilkårene bekrefter du at Kasko kan videreformidle dine personopplysninger til de gjeldende forsikringsselskapene.

Forsikringsselskapet du har inngått en avtale med blir da behandlingsansvarlig for personopplysningene som registreres om deg i forbindelse med avtalen om bilforsikring. For mer informasjon om det valgte forsikringsselskapets behandling, ber vi om at du tar kontakt med forsikringsselskapet.

Etter at det er inngått en avtale mellom deg og et forsikringsselskap, vil Kasko slette dine personopplysninger med mindre Kasko etter personopplysningsloven har grunnlag for videre behandling, for eksempel ved at du har samtykket til at opplysningene også kan lagres og brukes til andre formål.

For ytterligere opplysninger om Kaskos behandling av dine personopplysninger i tilknytning til bilforsikring, øvrige privatforsikringer og annen behandling, se vår personvernerklæring.

6. SAMTYKKE TIL KREDITTVURDERING

Det er nødvendig å innhente en kredittvurdering av deg før avtaleinngåelse med forsikringsselskapet. Ved å akseptere vilkårene, bekrefter du samtidig at Kasko og/eller Forsikringsselskapet kan foreta en kredittvurdering av deg, og at gjenpartsbrevet kan sendes til deg elektronisk.

7. DINE RETTIGHETER OG ANSVAR

Bindende forsikringsavtale er inngått så snart du har mottatt bekreftelse på e-post direkte fra ditt nye forsikringsselskap. Ved mottakelse av bekreftelse på e-post må du derfor forsikre deg om at opplysningene er korrekte, og kontakte forsikringsselskapet så snart som mulig ved eventuelle avvik. Hvis du har oppgitt feil opplysninger kan dette føre til avkortning eller bortfall av erstatning ved et skadeoppgjør. Reglene for avkortning og regress finnes i Forsikringsavtaleloven.

De nærmere detaljer om forsikringsavtalen og dekningsområdet fremgår av forsikringsbeviset og de fullstendige vilkårene til valgt forsikringsselskap. Disse blir sendt til deg av forsikringsselskapet. Eventuelle spørsmål om vilkårene må rettes til forsikringsselskapet.

Eventuelle feil, mangler eller skadetilfeller må rapporteres til valgt forsikringsselskapet så snart som mulig og senest innen de frister som fremgår av forsikringsavtalens vilkår.

Eventuelle feil på Kasko sine nettsider, eksempelvis i bestillingsprosessen, bør rapporteres til oss så snart som mulig slik at vi kan igangsette feilretting.

8. KASKO, FORSIKRINGSSELSKAPERS OG FORSIKRINGSAGENTERS ANSVAR

Valgt forsikringsselskap har ansvaret for den løpende forsikringsavtalen fra det tidspunkt bindende avtale er inngått, og ivaretar forsikringen og dine rettigheter i henhold til avtalevilkårene og forsikringsavtalelovens regler. Forsikringsselskapet har ansvaret for ethvert økonomisk krav som måtte oppstå som følge av avtaleinngåelsen.

Kasko har ansvaret for tjenesten slik den fremkommer på våre nettsider, og vil formidle detaljene om forsikringstilbudet til valgt forsikringsselskap for videre oppfølging. Kasko skal ikke under noen omstendighet ha noe ansvar for forsikringsavtaler du inngår gjennom de tjenester Kasko tilbyr.

Du skal holde Kasko skadesløs for ethvert krav knyttet til dine forsikringsavtaler som er inngått via denne tjenesten. Du skal holde Kasko skadesløs for ethvert tap Kasko påføres som følge av krav fra forsikringsselskapene eller andre tredjeparter som skyldes dine brudd på avtalen med Kasko, herunder disse vilkårene.

Kasko fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for økonomiske tap som du påføres som følge av mislighold fra Kasko sin side, med mindre misligholdet er en følge av grov uaktsomhet eller forsett fra ansatte hos Kasko. Kasko sitt eventuelle erstatningsansvar er begrenset til det direkte økonomiske tap du påføres. Ethvert tap som direkte eller indirekte følger av at avtale med tredjepart bortfaller skal regnes som indirekte tap.

9. SAMTYKKE TIL ELEKTRONISK DOKUMENTASJON

Du samtykker til at forsikringsbevis, forsikringsvilkår, premiefaktura samt andre dokumenter, varsler, meldinger mv. vedrørende forsikrings-/kundeforholdet sendes deg per e-post, til oppgitt e-postadresse, og ikke per brevpost.

10. GODTGJØRELSE OG OPPFØRING I FORSIKRINGSFORMIDLINGSREGISTRE

Kasko står oppført i følgende forsikringsselskapers registre over forsikringsformidlere, jf. forsikringsformidlingsloven § 7-1:

 • KLP Skadeforsikring AS, Postboks 400, Sentrum, 0103 Oslo
 • Nemi Forsikring AS, Østensjøveien 43, 0667 Oslo
 • Landkreditt AS, Karl Johans gate 41 A, 0124 Oslo

Oppføringen i registrene dokumenterer den fullmakten som Kasko har til å inngå bindende forsikringsavtaler på selskapenes vegne. Kasko mottar godtgjørelse i form av returprovisjon fra forsikringsselskapene hvis det inngås forsikringsavtale(r) via Kasko. Størrelsen på provisjonen varier, og kan være opptil 15 % av forsikringspremien.

11. TILLATELSE TIL ELEKTRONISK OG TELEFONISK KONTAKT SAMT KONTAKT PER BREV

Valgt Forsikringsselskap og Kasko gis tillatelse til å kontakte deg per epost, mobiltelefon og i brevs form.

12. KLAGE

Kasko skal alltid opptre I tråd med de høyeste juridiske og regulatoriske standarder, deriblant forsikringsformidlingsloven. Skulle du allikevel ha klager knyttet til Kasko ber vi deg ta kontakt direkte med oss ved å sende en epost til kontakt@kasko.no, eller dersom vi ikke er I stand til å etterkomme din klage, til Finansklagenemda.

Klager relater til forsikringsproduktene eller forsikringsselskapene på Kasko kan rettes direkte til det relevante forsikringsselskapet, eller også til Finansklagenemda.

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Telefon: 23 13 19 60
Telefaks: 23 13 19 70
www.finkn.no
Besøksadresse: Drammensveien 145 A, 5. etg. 0277 Oslo
Resepsjon: 08.30 – 11.30 og 12.30 – 15.00

Sist oppdatert 26. november 2019